Gorące tematy: Wybory 2020 Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
449 postów 2799 komentarzy

kruk

raven59 - „Przypatrzcie się krukom: nie sieją ani żną; nie mają piwnic ani spichlerzy, a Bóg je żywi. O ileż ważniejsi jesteście wy niż ptaki!" Łk 12,24 ....................... Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart

p.Rezydent Bronisław "Bul"-Komorowski prezent na 59 urodziny.

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Dziś Pan obchodzi 59 urodziny. Życzę aby Pan żył długo i szczęśliwie a tu specjalnie dla Pana drobny prezent. Proponuję zapoznać się z nim dokładnie. Wkrótce się Panu przyda.

 


Dz.U.02.101.925

USTAWA
z dnia 26 marca 1982 r.
o Trybunale Stanu.

(tekst jednolity)

    Art. 1. 1. Za naruszenie Konstytucji lub ustawy, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania, odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu ponoszą:
1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,
2) Prezes Rady Ministrów oraz członkowie Rady Ministrów,
3) Prezes Narodowego Banku Polskiego,
4) Prezes Najwyższej Izby Kontroli,
5) członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
6) osoby, którym Prezes Rady Ministrów powierzył kierowanie ministerstwem,
7) Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych.
2. W zakresie określonym w art. 107 Konstytucji odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu ponoszą również posłowie i senatorowie.


    Art. 2. 1. Prezydent może być pociągnięty do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu za naruszenie Konstytucji, ustawy lub za popełnienie przestępstwa.
2. W okresie sprawowania urzędu Prezydenta nie biegnie przedawnienie odpowiedzialności karnej za te przestępstwa, za które osoba sprawująca ten urząd nie została postawiona w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu.
3.Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu, którzy tymczasowo wykonują obowiązki Prezydenta.
4. Członkowie Rady Ministrów ponoszą odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu za naruszenie Konstytucji lub ustaw, a także za przestępstwa popełnione w związku z zajmowanym stanowiskiem.
5. Osoby, o których mowa w ust. 4, mogą być pociągnięte do odpowiedzialności karnej przed Trybunałem Stanu za przestępstwa popełnione w związku z zajmowanym stanowiskiem, jeżeli w uchwale Sejmu o pociągnięciu do odpowiedzialności konstytucyjnej tych osób łączne pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej i karnej uznano za celowe. W takim przypadku Trybunał Stanu przejmuje do łącznego rozpoznania sprawę, która toczy się już przed sądem.


    Art. 3. Odpowiedzialność konstytucyjna obejmuje czyny, którymi osoby wymienione w art. 1 ust. 1, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania, chociażby nieumyślnie, naruszyły Konstytucję lub ustawę.


    Art. 4. Prawo postawienia Prezydenta w stan oskarżenia przysługuje wyłącznie Zgromadzeniu Narodowemu.


    Art. 5.Prawo do pociągnięcia osób wymienionych w art. 1 ust. 1 pkt 2-7 do odpowiedzialności konstytucyjnej przysługuje wyłącznie Sejmowi.


    Art. 5a. Prawo do pociągnięcia posła do odpowiedzialności konstytucyjnej przysługuje wyłącznie Sejmowi.


    Art. 6. 1. Wstępny wniosek o postawienie Prezydenta w stan oskarżenia może być złożony Marszałkowi Sejmu przez co najmniej 140 członków Zgromadzenia Narodowego.
2.Wstępny wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej osób, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt. 2-7, może być złożony Marszałkowi Sejmu przez:
1) Prezydenta,
2) posłów, w liczbie co najmniej 115.
3. Wstępny wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej osób, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt. 3-7, może być złożony Marszałkowi Sejmu również przez komisję śledczą powołaną na podstawie art. 111 Konstytucji.
4. Wstępny wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej posła może być złożony do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej przez Marszałka Sejmu.
5. Wstępny wniosek o postawienie w stan oskarżenia lub o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej musi spełniać warunki wymagane przez przepisy Kodeksu postępowania karnego w stosunku do aktu oskarżenia i zawierać podpisy wszystkich wnioskodawców, a także wskazywać osobę upoważnioną do występowania w imieniu wnioskodawców w dalszym postępowaniu przed organami Sejmu.
6. Jeżeli wstępny wniosek, o którym mowa w ust. 1-4, nie odpowiada warunkom określonym w ustawie, Marszałek Sejmu, w uzgodnieniu z Prezydium Sejmu, po zasięgnięciu opinii Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, wzywa reprezentanta wnioskodawców, o którym mowa w ust. 5, do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni, wskazując niezbędny zakres uzupełnienia.
7. W przypadku nieuzupełnienia wstępnego wniosku w terminie i w zakresie, o którym mowa w ust. 6, Marszałek Sejmu postanawia o pozostawieniu wniosku bez biegu.


    Art. 7. Marszałek Sejmu kieruje wniosek do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, która wszczyna postępowanie.


    Art. 8. Przewodniczący Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej przesyła niezwłocznie osobie objętej wnioskiem odpis wstępnego wniosku, informując ją o prawie do złożenia pisemnych wyjaśnień i wniosków dowodowych w wyznaczonym terminie.


    Art. 9. 1.Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej może przesłuchiwać świadków i biegłych, żądać od instytucji państwowych i społecznych okazywania wszelkich akt i dokumentów. Osoba, której dotyczy wniosek, jest uprawniona do składania wyjaśnień i zgłaszania wniosków oraz do korzystania z pomocy obrońcy. W postępowaniu przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej stosuje się art. 18 ust. 5 ustawy.
2.Komisja może zlecić prokuratorowi generalnemu lub Najwyższej Izbie Kontroli przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego co do określonych okoliczności sprawy.
3. Komisja uchwala sprawozdanie o wystąpieniu do Zgromadzenia Narodowego z wnioskiem o postawienie Prezydenta w stan oskarżenia lub o umorzenie postępowania w sprawie.
4.W stosunku do osób wymienionych w art. 1 ust. 1 pkt 2-7 i ust. 2 Komisja uchwala sprawozdanie o wystąpieniu do Sejmu z wnioskiem o pociągnięcie tych osób do odpowiedzialności konstytucyjnej lub o umorzenie postępowania w sprawie.
5. Wniosek o postawienie w stan oskarżenia lub o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej powinien spełniać warunki wymagane przez przepisy Kodeksu postępowania karnego w stosunku do aktu oskarżenia, a wniosek o umorzenie postępowania - zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne tego wniosku.
6.Wnioski mniejszości mogą zawierać jedynie wnioski o umorzenie postępowania, postawienie w stan oskarżenia lub o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej.
7.Wnioski mniejszości do sprawozdań, o których mowa w ust. 3 i 4, zawierające wnioski o postawienie w stan oskarżenia lub o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej powinny spełniać warunki wymagane przez przepisy Kodeksu postępowania karnego w stosunku do aktu oskarżenia.
8.Jeżeli wnioski, o których mowa w ust. 5 i 6, nie odpowiadają warunkom określonym w ustawie, odpowiednio przewodniczący Zgromadzeniu Narodowemu albo Marszałek Sejmu, w uzgodnieniu z Prezydium Sejmu, wzywa wnioskodawców do ich uzupełnienia w terminie 14 dni, wskazując niezbędny zakres uzupełnienia wniosku.
9. W przypadku nieuzupełnienia wniosku w terminie i w zakresie, o których mowa w ust. 8, wniosek taki uznaje się za nieprzedstawiony przez Komisję Odpowiedzialności Konstytucyjnej.

    Art. 10. 1. Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej przedstawia Zgromadzeniu Narodowemu sprawozdanie z przeprowadzonego postępowania wraz z wnioskiem, o którym mowa w art. 9 ust. 3.
1a. Z dniem podjęcia uchwały o postawieniu Prezydenta w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu sprawowanie urzędu przez Prezydenta ulega zawieszeniu.
2.Podejmując uchwałę o postawieniu Prezydenta w stan oskarżenia, Zgromadzenie Narodowe wybiera spośród członków Zgromadzenia dwóch oskarżycieli, z których każdy powinien odpowiadać warunkom wymaganym do powołania na stanowisko sędziego.
3.Po podjęciu przez Zgromadzenie Narodowe uchwały o postawieniu Prezydenta w stan oskarżenia Marszałek Sejmu przesyła, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 2b, przewodniczącemu Trybunału Stanu, uchwałę Zgromadzenia Narodowego wraz z uchwałą Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej albo wnioskiem mniejszości, które w dalszym postępowaniu przed Trybunałem Stanu stanowią akt oskarżenia.

    Art. 11. 1.Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej przedstawia Sejmowi sprawozdanie z prac nad każdą przekazaną jej sprawą wraz z wnioskiem o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej lub o umorzenie postępowania w sprawie. Uchwała Sejmu o pociągnięciu do odpowiedzialności konstytucyjnej powoduje zawieszenie w czynnościach osoby, której dotyczy. Jeżeli uchwała obejmuje także pociągnięcie do odpowiedzialności karnej osoby, która jest posłem lub senatorem, stanowi ona równocześnie wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego lub senatorskiego.
1a. Przepisu ust. 1 zdanie drugie nie stosuje się do mandatu poselskiego.
2. Po podjęciu uchwały o pociągnięciu do odpowiedzialności konstytucyjnej Sejm wybiera spośród posłów, w terminie 3 miesięcy, dwóch oskarżycieli, z których co najmniej jeden posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska sędziego. W razie utraty uprawnień przez oskarżycieli ich obowiązki do czasu wyboru nowych oskarżycieli wykonuje Marszałek Sejmu.
3.Po wyborze oskarżycieli, o których mowa w ust. 2, Marszałek Sejmu przesyła, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 3b, przewodniczącemu Trybunału Stanu, uchwałę o pociągnięciu do odpowiedzialności konstytucyjnej wraz z uchwałą Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej albo wnioskiem mniejszości, które w dalszym postępowaniu przed Trybunałem Stanu stanowią akt oskarżenia. W wypadku konieczności uchylenia immunitetu poselskiego lub senatorskiego następuje to po wyrażeniu przez Sejm lub Senat zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej.
4.Po przekazaniu uchwały o postawieniu w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu nie można wszcząć postępowania karnego o ten sam czyn, a postępowanie wcześniej wszczęte ulega zawieszeniu.

   Art. 12. 1. Sprawozdania i wnioski, o których mowa w art. 10 ust. 1 i art. 11 ust. 1 i 3, doręcza się odpowiednio wszystkim członkom Zgromadzenia Narodowego bądź posłom wraz z informacją o udostępnieniu do wglądu akt sprawy; akta te powinny być udostępnione przez okres nie krótszy niż 21 dni przed posiedzeniem, na którym sprawa ma być rozpatrywana.
2. Sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej może być przez organ, któremu zostało przedłożone, zwrócone Komisji w celu uzupełnienia postępowania; zwracając sprawozdanie organ określa kierunek i zakres dalszego postępowania Komisji.

   Art. 13. 1. Postawienie Prezydenta w stan oskarżenia może nastąpić uchwałą Zgromadzenia Narodowego, podjętą większością co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby członków Zgromadzenia Narodowego.
1a. Uchwałę o pociągnięciu do odpowiedzialności konstytucyjnej osób, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 3-7 oraz ust. 2, Sejm podejmuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.
1b.Uchwałę o pociągnięciu do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu osób, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2, Sejm podejmuje większością 3/5 ustawowej liczby posłów.
2.Jeżeli Zgromadzenie Narodowe nie podejmie uchwały o postawieniu Prezydenta w stan oskarżenia w trybie określonym w ust. 1, wówczas przewodniczący Zgromadzenia Narodowego stwierdza umorzenie postępowania w sprawie.
2a. Niezależnie od treści wniosku, o którym mowa w art. 9 ust. 3, Zgromadzenie Narodowe głosuje nad postawieniem Prezydenta w stan oskarżenia.
2b.Jeżeli Zgromadzenie Narodowe podjęło uchwałę o postawieniu Prezydenta w stan oskarżenia, a Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej wnosiła o umorzenie postępowania wobec niego, nie przedstawiając w swoim sprawozdaniu wniosku mniejszości o postawienie w stan oskarżenia, to aktem oskarżenia jest uchwała o postawieniu w stan oskarżenia wraz z wnioskiem wstępnym o postawienie w stan oskarżenia. Akt oskarżenia przewodniczący Zgromadzeniu Narodowemu przesyła przewodniczącemu Trybunału Stanu.
3.Jeżeli Sejm nie podejmie uchwały o pociągnięciu do odpowiedzialności konstytucyjnej osób, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2-7 i ust. 2, w trybie określonym w ust. 1a i 1b, wówczas Marszałek Sejmu stwierdza umorzenie postępowania w sprawie.
3a. Niezależnie od treści wniosku, o którym mowa w art. 9 ust. 4, Sejm głosuje nad pociągnięciem do odpowiedzialności konstytucyjnej osób, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2-7 i ust. 2.
3b.Jeżeli Sejm podjął uchwałę o pociągnięciu do odpowiedzialności konstytucyjnej osób, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2-7 i ust. 2, a Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej wnosiła o umorzenie postępowania wobec nich, nie przedstawiając w swoim sprawozdaniu wniosku mniejszości o pociągnięcie do odpowiedzialności, to aktem oskarżenia jest uchwała o pociągnięciu do odpowiedzialności konstytucyjnej wraz z wnioskiem wstępnym o pociągnięcie do odpowiedzialności. Akt oskarżenia Marszałek Sejmu przesyła przewodniczącemu Trybunału Stanu.


   Art. 13a. 1. Jeżeli po nadaniu biegu przez Marszałka Sejmu wnioskowi wstępnemu, a przed podjęciem przez Sejm uchwały o postawieniu w stan oskarżenia lub o pociągnięciu do odpowiedzialności konstytucyjnej albo przed stwierdzeniem umorzenia postępowania w sprawie upłynie kadencja Sejmu, postępowanie w danej sprawie toczy się nadal w Sejmie następnej kadencji.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Marszałek Sejmu kieruje sprawę do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej.
3.Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej nie jest związana uchwałami podjętymi przez komisję sejmową, która uprzednio rozpatrywała daną sprawę; w poczet materiału dowodowego zalicza się dowody zebrane w dotychczasowym postępowaniu.
4.Sejm nowej kadencji wybiera posłów oskarżycieli.


   Art. 13b. W przypadku zakończenia kadencji Sejmu postępowanie w sprawie odpowiedzialności posła, który nie uzyskał ponownie mandatu, określonej w art. 107 ust. 2 Konstytucji, ulega umorzeniu, które stwierdza Marszałek Sejmu nowej kadencji.


   Art. 14. Trybunał Stanu zostaje wybrany na pierwszym posiedzeniu Sejmu na okres jego kadencji, z tym że zachowuje on swoje kompetencje do czasu wyboru nowego składu Trybunału Stanu.


   Art. 15. 1. W skład Trybunału Stanu mogą być wybrani obywatele polscy korzystający z pełni praw publicznych, niekarani sądownie, niezatrudnieni w organach administracji rządowej.
2.Osoby wybrane w skład Trybunału Stanu składają przed Marszałkiem Sejmu przyrzeczenie sędziowskie.

   Art. 16. Sędziowie Trybunału Stanu sprawują swoje funkcje nieodpłatnie, z tym że zachowują prawo do diet i zwrotu poniesionych kosztów podróży.

   Art. 17. 1.Utrata stanowiska sędziego Trybunału Stanu następuje wskutek zrzeczenia się funkcji, trwałej utraty zdolności do wykonywania czynności albo skazania prawomocnym wyrokiem sądu.
2.W razie wygaśnięcia mandatu członka Trybunału Stanu Sejm dokonuje wyboru uzupełniającego.


   Art. 18. 1.Trybunał Stanu jest sądem pierwszej instancji oraz sądem drugiej instancji.
2.W postępowaniu przed Trybunałem Stanu oraz Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego, chyba że niniejsza ustawa stanowi inaczej.
3. W postępowaniu przed Trybunałem Stanu powództwo cywilne jest niedopuszczalne.
4.W warunkach określonych w art. 2 Trybunał Stanu może zlecić Prokuratorowi Generalnemu przeprowadzenie w określonym zakresie postępowania co do czynu wypełniającego znamiona przestępstwa.
5.W postępowaniu przed Trybunałem Stanu oskarżeni, świadkowie i biegli zwolnieni są od obowiązku zachowania tajemnicy służbowej i państwowej.

   Art. 19. 1.W pierwszej instancji Trybunał Stanu orzeka w składzie: przewodniczący i 4 członków.
2.W drugiej instancji Trybunał Stanu orzeka w składzie: przewodniczący i 6 członków, z wyłączeniem sędziów, którzy uczestniczyli w rozpatrzeniu sprawy w pierwszej instancji.
3.W sprawach pytań prawnych orzeka cały skład Trybunału Stanu, z wyłączeniem sędziów, którzy w danej sprawie uczestniczyli w orzekaniu w pierwszej instancji.
4. Poza rozprawą Trybunał Stanu orzeka w składzie: przewodniczący i 2 członków.


    Art. 20. 1. Trybunał Stanu rozpatruje sprawę w granicach określonych w akcie oskarżenia.
2. Oskarżyciel nie może zarzucić oskarżonemu innych czynów niż objęte aktem oskarżenia.
3.Trybunał Stanu nie może przekazać sprawy Zgromadzeniu Narodowemu, Sejmowi albo Senatowi w celu uzupełnienia lub rozszerzenia przeprowadzonego postępowania.


    Art. 20a. W postępowaniu przed Trybunałem Stanu udział obrońcy jest konieczny.


    Art. 20b. Wykluczenie jawności rozprawy przed Trybunałem Stanu może uzasadnić wyłącznie wzgląd na bezpieczeństwo państwa lub tajemnicę państwową.

 
    Art. 20c. 1. Termin do wniesienia apelacji wynosi 30 dni i biegnie dla każdego uprawnionego od daty doręczenia mu odpisu wyroku z uzasadnieniem.
2.Termin do wniesienia zażalenia wynosi 14 dni.
3. Od wyroku Trybunału Stanu wydanego w drugiej instancji kasacja nie przysługuje.


    Art. 20d. Umorzenie albo warunkowe umorzenie postępowania przed Trybunałem Stanu może nastąpić jedynie na rozprawie.


    Art. 20e.Obsługę kancelaryjną Trybunału Stanu zapewnia Sąd Najwyższy.

    Art. 21.(skreślony).
    Art. 22.(skreślony).


    Art. 23. 1.Ściganie przed Trybunałem Stanu jest dopuszczalne w okresie 10 lat od popełnienia czynu, chyba że czyn stanowi przestępstwo, dla którego przewidziany jest dłuższy okres przedawnienia. Okoliczność, że sprawca nie sprawuje już urzędu lub nie piastuje funkcji, nie stoi na przeszkodzie do wszczęcia i prowadzenia postępowania.
2. Odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu, o której mowa w art. 2, ponoszą także osoby wchodzące w skład byłej Rady Państwa, z zastrzeżeniem ust. 1.
3.Złożenie wstępnego wniosku, o którym mowa w art. 6 ust. 2, przerywa bieg przedawnienia.

    Art. 24. (skreślony).


    Art. 25. 1. Za czyny określone w art. 3, o ile nie wypełniają znamion przestępstwa, Trybunał Stanu wymierza łącznie lub osobno następujące kary:
1) utratę czynnego i biernego prawa wyborczego na urząd Prezydenta, do Sejmu, do Senatu oraz do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego,
2) zakaz zajmowania kierowniczych stanowisk lub pełnienia funkcji związanych ze szczególną odpowiedzialnością w organach państwowych i w organizacjach społecznych,
3) utratę wszystkich lub niektórych orderów, odznaczeń i tytułów honorowych oraz utratę zdolności do ich uzyskania.
1a.Za naruszenie zakazów, o których mowa w art. 107 ust. 1 Konstytucji, Trybunał Stanu orzeka pozbawienie mandatu poselskiego.
2.Kary dotyczące utraty praw i zakazów, o których mowa w ust. 1, mogą być orzekane na czas od 2 do 10 lat.
3.W razie uznania przez Trybunał Stanu chociażby nieumyślnego popełnienia czynów określonych w art. 2 ust. 1 i art. 3 Trybunał orzeka odpowiednio w odniesieniu do Prezydenta - złożenie z urzędu, a w odniesieniu do pozostałych osób, z zastrzeżeniem ust. 1a - utratę zajmowanego stanowiska, z którego pełnieniem związana jest odpowiedzialność konstytucyjna.
4.Trybunał Stanu z uwagi na znikomy stopień społecznej szkodliwości czynu lub szczególne okoliczności sprawy może poprzestać na uznaniu winy oskarżonego.


    Art. 26. Za czyny wypełniające znamiona przestępstwa Trybunał Stanu wymierza kary przewidziane w ustawach karnych.


    Art. 26a. Jeżeli po rozpoczęciu rozprawy, a przed wydaniem wyroku, zostanie wybrany nowy skład Trybunału Stanu, rozprawę w danej instancji prowadzi od początku Trybunał Stanu w nowym składzie.

    Art. 26b. W zakresie odpowiedzialności konstytucyjnej senatorów stosuje się odpowiednio przepisy ustawy odnoszące się do odpowiedzialności konstytucyjnej posłów. W tym zakresie kompetencje Sejmu i jego organów przysługują odpowiednio Senatowi i jego organom.


    Art. 27.Sejm uchwala regulamin czynności Trybunału Stanu.

    Art. 28.Trybunał Stanu właściwy jest również w sprawach czynów popełnionych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, o ile w czasie popełnienia były one zabronione pod groźbą kary. Jeżeli czyn uprzednio popełniony polegał na chociażby nieumyślnym naruszeniu Konstytucji lub ustawy, Trybunał Stanu ogranicza się do stwierdzenia dokonanych naruszeń prawa.


    Art. 29.Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

                                            
                                                              

Dz.U.03.175.1692

                                                  USTAWA
                                               z dnia 29 sierpnia 2003 r.
                                        o zmianie ustawy o Trybunale Stanu
                                        (Dz. U. z dnia 8 października 2003 r.)


    Art. 1. W ustawie z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 925) wprowadza się następujące zmiany:

    1) w art. 2:

       a) w ust. 1wyrazy "lub za popełnienie przestępstwa" zastępuje się wyrazami 
"za popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego",

       b) w ust. 2 wyrazy "przedawnienie odpowiedzialności karnej za te przestępstwa" zastępuje się wyrazami "przedawnienie karalności przestępstw lub przestępstw skarbowych",

       c) w ust. 4po wyrazie "przestępstwa" dodaje się wyrazy "lub przestępstwa skarbowe",

       d) dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

       "4a. Jeżeli przeciwko osobom, o których mowa w ust. 4, wszczęto postępowanie przygotowawcze o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z zajmowanym stanowiskiem, prokurator jest obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Marszałka Sejmu.",

       e) w ust. 5 po wyrazie "przestępstwa" dodaje się wyrazy "lub przestępstwa skarbowe";

    2) użyte w art. 5, art. 6 ust. 2 i 5, art. 9 ust. 4-7, art. 11 ust. 1, 2 i 3, art. 13 ust. 1a i 3-3b, art. 25 ust. 3 i art. 26b w różnych liczbach i przypadkach wyrazy "odpowiedzialność konstytucyjna" zastępuje się użytymi w odpowiednich liczbach i przypadkach wyrazami "odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu";

    3) w art. 9 w ust. 9wyrazy "uznaje się za nieprzedstawiony przez Komisję Odpowiedzialności Konstytucyjnej" zastępuje się wyrazami "nie podlega rozpatrzeniu";

   4) w art. 10:

       a) w ust. 1a po wyrazie "podjęcia" dodaje się wyrazy "przez Zgromadzenie Narodowe",

       b) w ust. 2 wyrazy "odpowiadać warunkom wymaganym" zastępuje się wyrazami "spełniać warunki wymagane przez ustawę";

   5) w art. 11:

       a) w ust. 3 w zdaniu pierwszym po wyrazie "uchwałę" dodaje się wyraz "Sejmu",
       b) w ust. 4po wyrazie "uchwały" dodaje się wyraz "Sejmu";

    6) w art. 13:

       a) dodaje się ust. 2cw brzmieniu:

"2c. Jeżeli Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej występuje z wnioskiem o umorzenie w stosunku do Prezydenta postępowania z powodu przedawnienia lub śmierci, wówczas przewodniczący Zgromadzeniu Narodowemu stwierdza umorzenie postępowania w sprawie.",

       b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Jeżeli Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej występuje z wnioskiem o umorzenie, w stosunku do osób, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2-7 albo ust. 2, postępowania z powodu przedawnienia lub śmierci osoby, której postępowanie dotyczy, wówczas Marszałek Sejmu stwierdza umorzenie postępowania w sprawie.";

    7) w art. 13a ust. 1  otrzymuje brzmienie:

"1. Jeżeli po nadaniu biegu przez Marszałka Sejmu wnioskowi wstępnemu, a przed podjęciem uchwały o postawieniu w stan oskarżenia lub o pociągnięciu do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu albo przed stwierdzeniem umorzenia postępowania w sprawie upłynie kadencja Sejmu, postępowanie w danej sprawie toczy się nadal po rozpoczęciu następnej kadencji Sejmu.";

    8)dodaje się art. 15aw brzmieniu:

"Art. 15a. 1. Zgodę na pociągnięcie członka Trybunału Stanu do odpowiedzialności karnej lub na pozbawienie wolności wyraża, w drodze uchwały, Trybunał Stanu, z wyłączeniem członka Trybunału, którego wniosek dotyczy. Uchwała zapada bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Trybunału Stanu.

2. Przewodniczący Trybunału Stanu niezwłocznie informuje Trybunał o zatrzymaniu członka Trybunału Stanu i zajętym przez siebie w tej sprawie stanowisku.

3.Przed podjęciem uchwały w sprawie, o której mowa w ust. 1, Trybunał Stanu wysłuchuje wyjaśnień członka Trybunału Stanu, którego wniosek dotyczy, chyba że nie jest to możliwe.

4.Do czasu podjęcia przez Trybunał Stanu uchwały wyrażającej zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej lub na pozbawienie wolności członka Trybunału Stanu, wolno w stosunku do niego podejmować tylko czynności niecierpiące zwłoki.

5. Podjęcie przez Trybunał Stanu uchwały wyrażającej zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej lub pozbawienie wolności członka Trybunału Stanu powoduje zawieszenie w czynnościach członka Trybunału Stanu, którego uchwała dotyczy, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania karnego.";

   9) art. 16 otrzymuje brzmienie:

"Art. 16. 1. Członkowie Trybunału Stanu w związku z pełnieniem swoich funkcji otrzymują:

       1)diety w wysokości 10% przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym, ogłaszanego na podstawie art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 70, poz. 774, Nr 72, poz. 801 i 802 i Nr 106, poz. 1215, z 2000 r. Nr 2, poz. 26, Nr 9, poz. 118, Nr 19, poz. 238, Nr 56, poz. 678 i Nr 84, poz. 948, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 85, poz. 924, Nr 89, poz. 968, Nr 111, poz. 1194 i Nr 154, poz. 1792, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679, Nr 240, poz. 2054 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 135, poz. 1268 i Nr 166, poz. 1609) za każdy dzień udziału w pracach Trybunału Stanu,

        2)zwrot poniesionych kosztów podróży i zakwaterowania.

   2.Zwrot poniesionych kosztów podróży i zakwaterowania odbywa się na zasadach określonych w przepisach dotyczących ustalania należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, wydanych na podstawie Kodeksu pracy.";

   10) w art. 17dodaje się ust. 1aw brzmieniu:

"1a.Utratę stanowiska sędziego Trybunału Stanu stwierdza, w drodze postanowienia, Marszałek Sejmu, informując o tym Sejm.";

   11) w art. 18 w ust. 4 po wyrazie "przestępstwa" dodaje się wyrazy "lub przestępstwa skarbowego";

   12) w art. 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3.Jeżeli przy rozpatrywaniu sprawy przez Trybunał Stanu wyłoni się zagadnienie prawne wymagające zasadniczej wykładni ustawy, Trybunał może odroczyć rozpatrywanie sprawy i przekazać zagadnienie do rozstrzygnięcia pełnemu składowi Trybunału Stanu.";

   13) art. 20e otrzymuje brzmienie:

"Art. 20e. 1.Działalność Trybunału Stanu finansowana jest ze środków budżetowych Sądu Najwyższego.

2.Sąd Najwyższy zapewnia także obsługę kancelaryjną oraz czynności sekretariatu Trybunału Stanu.";

   14) w art. 23:

        a) w ust. 1po wyrazie "przestępstwo" dodaje się wyrazy "lub przestępstwo skarbowe",
        b) uchyla się ust. 2;

    15) w art. 25 w ust. 1:

        a) w zdaniu wstępnym po wyrazie "przestępstwa" dodaje się wyrazy "lub przestępstwa skarbowego",

        b) pkt 3otrzymuje brzmienie:

"3) utratę wszystkich albo niektórych orderów, odznaczeń i tytułów honorowych.";

   16) art. 26 otrzymuje brzmienie:

"Art. 26. Za czyny stanowiące przestępstwo lub przestępstwo skarbowe Trybunał Stanu orzeka kary lub środki karne przewidziane w ustawie.".


Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

KOMENTARZE

 • Trybunał dla Tuska, dla Bula oddział zamknięty
  po tylko "wpadkach" dostanie żółte papiery od ręki
 • @gallux
  Może być odział zamknięty - ważne by odizolować by nie szkodził,
  Tuskowi składałem życzenia wcześniej:
  http://kruk.nowyekran.pl/post/11602,pan-premier-donald-tusk-prezent-na-54-urodziny
 • Wyrafinowane
  Życzenia bardzo wyrafinowane. Nie wiem, czy pRezydent zrozumie. A jak tak, to jest pewny swego i myśli, że wszyscy mogą mu naskoczyć. Do czasu!
 • @Mirek
  Niech spróbuje zrozumieć, ma jeszcze trochę czasu na zrozumienie - do czasu!
 • Serdeczne gratulacje dla wybranego wolą większości narodu
  Prezydenta Rzeczypospolitej Bronisława Komorowskiego.

  Oraz życzenia zdrowia, pomyślności w życiu politycznym i rodzinnym a także wielu lat działania dla dobra Polski

  Redakcji się chyba artykuły pomyliły. Ustawy publikuje się w dziennikach ustaw a nie w artykułach z życzeniami dla Prezydenta RP.
 • @faral
  pierwsze w życiu słyszę żeby ustaw nie można było publikować/cytować w artykułach
  to z wiki taki mundry jesteś?? bo chyba nie z młodzieżówki, gdzie honorowymi członkami są profesor po małej maturze i kmiot z Biłgoraju...
 • @gallux
  faral pojawia się, gdzie tylko może albo mu każą (pewnie za kaskę) i pisze peany na cześć PełO i Bigosława. On już tak ma. Pewnie marzy mu się powrót cenzury.
 • @faral
  W imieniu p.Rezydenta dziękuję za życzenia,
  Jak będzie to możliwe,
  przekażę - do miejsca odosobnienia....
 • Do przemyślenia na niedzielę dla autora tekstu
  Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swej a bliźniego swego jak siebie samego.

  Warto przypomnieć ten tekst, bo przez wielu dawno zapomniany.

  Jakże wielu chodzi do kościoła ale nauk Jezusa nie pojmują.
 • @Jaromir
  nie widzę związku
  miłość bliźniego i sprawiedliwość, to dwie różne sprawy
  czy ty nadstawiasz drugi policzek??
 • @Jaromir
  czytanie na dzień 4 czerwca:
  (J 16,23b-28)
  Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. Mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach. Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach, ale całkiem otwarcie oznajmię wam o Ojcu. W owym dniu będziecie prosić w imię moje, i nie mówię, że Ja będę musiał prosić Ojca za wami. Albowiem Ojciec sam was miłuje, bo wyście Mnie umiłowali i uwierzyli, że wyszedłem od Boga. Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca.

  Amen
 • @Jaromir
  Widze, ze spałeś na lekcjach religii.
  Przegapiłeś obowiązek spoczywający na grzeszniku czyli zal za grzechy będący podstawa przebaczenia.

  Gdybys nie wiedział o co chodzi to wyjaśniam:
  - dostrzeżenie i uznanie konkretnego grzesznego czynu;
  - przyznanie się do popełnionego zła;
  - podjęcie odpowiedzialności za zły czyn;

  Capici?

  A teraz idź i nie grzesz więcej...
 • @raven59
  Kruku! To nie były stosowne życzenia! Jak powszechnie wiadomo, Pan Prezydent cierpi (a my - naród, razem z nim!) na dysgrafię, dysleksję, i tylko dobry Bóg wie, na co jeszcze. Kiełbasy nie miałeś?! Albo jakiego kordelasa?!
  Zniesmaczony
 • @orlandofurioso
  Obiecuje, że podeślę mu na Rakowiecką albo do Drewnicy tak długą kiełbasę jak jego mowy,, dorzucę jeszcze garnek bigosu...
 • Pobawmy się w jasnowidza
  Dziś wolnością słowa nazywa się możliwość pogrania w grę, w której można fekaliami rzucać w portret prezydenta.

  Kolejne wybory wygrywa Jan Kowalski. Najlepiej sprzedawanym produktem jest papier toaletowy z nadrukowanym wizerunkiem nowego prezydenta.

  W kolejnych wyborach wygrywa Jan Nowak. Furrorę robią pisuary w kształcie głowy prezydenta RP,

  Tak rozumiecie dobro Polski, tak rozumiecie wolność słowa? Tylko kto będzie się liczył na świecie z prezydentem, którego własny naród wyśmiewa?

  Myślicie, że wszyscy Amerykanie są szczęśliwi z wyboru Obamy? Ale spróbuj zaproponować amerykanom grę w obrzucanie fekaliami wizerunku prezydenta USA, spróbuj w Anglii zrobić to samo z wizerunkiem królowej. Szanuj sam siebie, aby inni ciebie szanowali.
 • @raven59
  To już lepiej! Ale dlaczego Rakowiecka lub Drewnica? Może na Suwalszczyżnie znajdzie się jakaś św. Helena, znacznie, znacznie mniejsza od pierwowzoru? Ewangelię Łukasza cytujesz, a litości w sercu nie masz? ;-)!
 • @Jaromir
  Szanuję Twoje poglądy, ale:
  1. Bronisław Komorowski nie może być uważany za Prezydenta RP, może jedynie posługiwać się mianem Prezydenta Elekta, ponieważ nie złożył przysięgi w treści wymaganej przez Konstytucję RP.
  2. Okoliczności objęcia przez Bronisława Komorowskiego funkcji p.o. Prezydenta RP w 10.04.2010 r., bez spełnienia wymagań i okoliczności przewidzianych prawem, kwalifikują do postawienia Bronisława Komorowskiego przed Trybunałem Stanu,
  3. Ułomności Bronisława Komorowskiego są dla wszystkich widoczne ale nie są przedmiotem moich drwin w tej notce,
  4. Gdyby Bronisław Komorowski miał honor to z w.w powodów wycofałby się z życia publicznego,
  5. Ale Bronisław Komorowski zdolności honorowej nie posiada, ponieważ nie postąpił zgodnie ze swoimi słowami, które wypowiedział oskarżając min. Szeremietiewa o przestępstwa. Powiedział wtedy, że jeżeli min. Szeremietiew okaże się być niewinny - to on, Bronisław Komorowski wycofa się z życia publicznego. Sąd min. Szeremietiewa uniewinnił, decyzja sądu uprawomocniła się a Bronisław Komorowski dalej funkcjonuje w życiu publicznym. Dlatego tym samym pozbawił się zdolności honorowej.

  Reasumując:
  Ja nie uwłaczam godności Prezydenta RP, ponieważ w mojej opinii z wyżej wymienionych powodów, Bronisław Komorowski nie jest Prezydentem RP.
  A jego działanie kwalifikuje się do postawienia go przed Trybunałem Stanu.
 • @orlandofurioso
  "dlaczego Rakowiecka lub Drewnica?"
  Dlatego by mogli go odwiedzać ci z kolegów, przyjaciół i zwolenników, którzy jakimś cudem uchronią się od odpowiedzialności karnej za swoje winy.
 • Prezydętowi w dniu urodzin - lymeryk
  Mowy nie będzie bo jubilat łasy
  jest jeno na żyrandol i długie kiełbasy,
  obwieszam go przeto dziś wędlin pętami
  szczeciną nadzianych, rogiem, kopytami,
  życząc 100 lat ! W pierdelu niskiej klasy...
 • @raven59
  Odizolować koniecznie, najlepiej w tej ruskiej budzie.
 • @raven59
  Raven! You are humanitarian and prophetic! ;-)
  Over and out.
  Pozdrawiam.
 • @contessa
  To ładny prezent, ponieważ Pan Prezydent lubi poezję częstochowską znacznie bardziej, niż można to było wnioskować z przekazów medialnych. Mam nadzieję, że określenie gatunkowe utworu ujdzie mi płazem, ponieważ:
  a. rozumiem, że forma jest w tym wypadku adekwatna do intencji Poetessy.
  b. jestem szeroko znanym miłośnikiem limeryków ( tych przez "i") Poetessy.
  ;-)!
  Pozdrawiam.
 • @raven59
  Jeżeli tak byśmy podchodzili to od dawna w Polsce nie było prezydenta.
  Aleksander Kwaśniewski w dokumentach podawał, że ma wyższe wykształcenie, choć w rzeczywistości go nie posiadał, powinien podać się do dymisji.
  Lech Kaczyński doszedł do władzy na skutek oświadczenia Jarosława Kaczyńskiego, jak mój brat będzie prezydentem, to ja nie będę premierem, i co się okazało.
  Zarzuty do Bronisława Komorowskiego opisałeś precyzyjnie.
  Jednak fakty są zupełnie inne. Konstytucyjne organa uznały te osoby za Prezydentów i tak mamy ich traktować, czy nam się to podoba, czy nie.
  Mnie się np. całkowicie nie podoba ordynacja wyborcza, gdzie 6 ludzi wybiera nam sejm. J.Kaczyński, przywódca PJN (aktualnie mamy wybory więc nie podaję nazwiska), Donald Tusk, Tadeusz Rydzyk, Waldemar Pawlak, Grzegorz Napieralski, nie podoba mi się też, że politycy zamiast rozmawiać o problemach Polski kłócą się o trzeciorzędne sprawy ale czy mam z tego powodu przestać akceptować rząd?
  Nie podoba mi się również fakt, że jesteśmy manipulowani przez niepolskie media. Z jednej strony takie jak TVN, Polsat z drugiej strony RM, Nasz Dziennik podległe międzynarodowemu zakonowi działającemu za Wikipedią w 96 krajach świata.

  Musimy jednak pewne rzeczy przyjąć, inaczej rozpłyniemy się w w nieistotnych sporach, jak to dzieje się dziś.
 • @Jaromir
  Wyluzuj - łikent jezd, nie psój ludziom gryla kazaniamy.
 • @orlandofurioso
  Ola laaaaaaa !

  "b. jestem szeroko znanym miłośnikiem limeryków ( tych przez "i") Poetessy."

  Łaskawca z Waści, Orlando Furioso
  i kadzisz contessie znów molto grazioso,
  ta zaś komplementa jak gęś kluchy łyka
  i podziękowanie w formie limeryka
  składa, krasząc go uśmiechu dozą.

  ;)
 • @Jaromir
  napisał:
  'Tylko kto będzie się liczył na świecie z prezydentem, którego własny naród wyśmiewa?"

  daj sobie spokój nieudolny propagandzisto...

  Gdzie byłeś, gdy bandy bolszewickich politruków z WSI24 oraz z GWna obrzucały śmieciami Prezydenta L. Kaczyńskiego...

  Bolszewickim mendom wtedy przeszkadzało obrzucanie błotem uczciwego polskiego patrioty — jakim był Prezydent L. Kaczyński...

  Przeszkadzają natomiast żarty z namiestnika WSI z ruskiej wólki, z żoną z rodziny pracującej w PRL dla komunistycznych bandytów z SB...
  *
 • @raven59
  "Ja nie uwłaczam godności Prezydenta RP, ponieważ w mojej opinii z wyżej wymienionych powodów, Bronisław Komorowski nie jest Prezydentem RP.
  A jego działanie kwalifikuje się do postawienia go przed Trybunałem Stanu."

  Lepiej bym tego nie ujął.
  Popieram.
 • @contessa
  Choć niezwykle zaszczycony, pozostają jednak surowym krytykiem. Otóż, Poetassa Mia, znacznie lepiej zabrzmiałoby (w wierszu, a tym bardziej w uszach moich) "con molto grandioso"! Natomiast niezwykle wprost podoba mi metafora poetycka, odnosząca się do Twojej Osoby. A to dlatego, żem niezwykle łasy na sztrasburskie pasztety.
  Ścielę (nie mylić z "z cielę") się do nóg, bom nie ja Twój wróg, lecz miłośnik szczery, a nie bez kozery.
 • @contessa
  Betonowa prycza z bonusem w postaci koca.
 • @Andy 51
  Odizolowanie w Ruskiej Budzie to była by zbytnia łaskawość.
 • @contessa
  "Lymeryki" Twe cenię,
  bardzo są piękne,
  i dlatego zaraz,
  z tego śmiechu pęknę...

  ukłony Poetko!
 • @orlandofurioso
  No comments!
 • @Jaromir
  Andy-aandy już Ci odpowiedział,
  ja ze swej strony tylko dodam i przeczytaj to uważnie:
  słuchaj musisz przyznać, i biorę tu na świadków obecnych tu komentatorów, ze traktowałem Cie z wyjątkową atencją, ale Twój ostatni komentarz stawiający na równi Kwaśniewskiego, Komorowskiego i Lecha Kaczyńskiego świadczą o tym, ze albo czegoś nie rozumiesz albo po prostu jesteś tu w pracy w ściśle określonym celu. Przyjmuję jednak, że po prostu błądzisz. Szkoda bo masz taki piękny nick, znałem z S24 pewnego Jaromira, który był wyjątkowo inteligentnym człowiekiem, szkoda że to nie Ty.
  Proponuję, ponieważ zacząłeś od spraw religijnych, zrób rachunek sumienia, zważ swoje grzechy, jutro jest Święto Dziękczynienia, spędź ten dzień godnie. Ja ze swej strony obiecuję, że uczynię to samo.
  Z Bogiem - Jaromirze, z Bogiem.
 • @Kindow
  "Lepiej bym tego nie ujął."

  Dziękuję.
 • @raven59
  Może nasz Bronisław Sprawiedliwy przyjrzał się tym sprawom razem z Prokuratorem Generalnym:
  http://uwazamrze.pl/2011/05/drugi-list-mariusza-kaminskiego-do-andrzeja-seremeta/
 • Komentarz fraszką
  Prezydent Komorowski

  czy nas zbawi
  czy tylko zabawi?

  jaki prezydent

  chcielismy myslącego
  dostalismy ... mysliwego

  niewypał Pawlak

  polityczny zielonoswiątkowiec i strażacka trąba
  uprawia rolników i program ma bomba!

  Kwasniewski

  Boga ma w Moskwie, posag w Ameryce
  a w Polsce: Jolkę krasawicę!

  rodzina Komorowskiej

  kiedy przyjechał car „Borys”
  ujawniono jej żydorys...

  zdezorientowany Komorowski

  roztargniony prezydent ma problemów kupę
  chce wyjsć z NATO i wejsć Rosjanom w dupę...

  Komorowski

  nowy prezydent wam się sni
  ze starej partii - WSI
 • @Andy-aandy
  "Bolszewickim mendom wtedy przeszkadzało obrzucanie błotem uczciwego polskiego patrioty — jakim był Prezydent L. Kaczyński..."

  Chyba "nie" Ci uciekło - "wtedy nie przeszkadzało"... ;)

  Do Twoich słów jeszcze bym dodała, że nawet mimo tego błota, śp.Lech Kaczyński cieszył się szacunkiem i respektem światowych polityków...

  Różnica między prof.Lechem Kaczyńskim i mgr B.K. jest taka, że z Lecha wyśmiewaała się tylko część Polski, z B.K. już nie tylko prawie cała Polska, ale i cały świat. Lech za prawie całą swą kadencję nie popełnił tylu gaf co Bronek ze WSI za kilka miesięcy, a to dopiero początek.
  Pozdrawiam.
 • @Jacek K.M.
  Przednie Twe fraszki,
  lecz muszę Mospanie,
  by pijąc herbatę,
  nie pluć po ekranie...

  pozdrawiam
 • @Tomasz A.S.
  Robi się coraz ciekawiej...
  Sądzisz, że gdyby się przyjrzał to coś interesującego by z tego wynikło?
  Jakieś trzęsienie ziemi?

  Niech on tam siedzi w tym Belwederze i czeka na Las Smoleński - a ten już jest coraz bliżej...
 • @Jacek K.M.
  A propos pierwszej fraszki:
  Czy nas zdławi,
  czy się sam zadławi?
  ;-)!
 • @raven59
  "Odizolowanie w Ruskiej Budzie to była by zbytnia łaskawość"

  Myślisz, że tak szybko wybudują tam zakład karny? Wątpię jeśli głupiej drogi nie potrafią. No, chyba, że zapomną o schodach w projekcie to może być.
  Pozdrawiam.

  PS. Nie pękaj bo kto mnie będzie czytał?
  ;)
 • @Kindow
  Hmmm... a nie może być zamiast koca sobotnie wydanie giewu? Albo jeszcze lepiej - Nasz Dziennik bo jak kara, to kara, nie dogadzanki...
  Pozdrawiam.
 • @contessa
  nie pękam nie pękam
  tylko irytuję,
  gdy na innym blogu,
  ktoś głupoty truje:
  http://nathanel.nowyekran.pl/post/16089,falstart-pis.
 • @raven59
  Limeryka nie napiszę. Poezjowania jest tu dość.
  Panie raven59 zdejmuje swój słomkowy kapelusik i kłaniam się Panu nisko.
 • @orlandofurioso
  Waćpan nie przypadkiem zowiesz się Furioso -
  Twa łaskawość nogi mi podcięła kosą
  jakby dzięcielinę z łąki na bukiecik ciętą...
  Wybacz Waćpan, takiem strasznie wniebowziętą
  aż mi język w gębie zamilknął grandioso...

  ;);)
 • @Tatarka
  Witam Cię Tatarko
  pokłon odwzajemniam
  dziękuję za wizytę
  i pozdrawiam
 • @contessa
  Zamilcz już...z obawy, że...rozdziobią nas Kruki! Za panoszenie się na podwórku. Ale, Bogu dzięki, już nie Wrony!
  ;-)!!!
 • @Jaromir
  Przykład idzie z góry.Ktoś nam społeczeństwu wpajał od 2005 r,że można i koniecznie NALEŻY obniżać autorytet prezydenta,ktoś nawet zagranicznym fotoreporterom /i nie tylko/wyjaśniał jakiego mamy beznadziejnego buraka,kartofla i etc. za prezydenta i jakie to nieszczęście dla Polski,że tzw.kaczory są u władzy.Ktoś bardzo się starał ,aby zakodować w podświadomości dużej ilości bezmyślnych matołów,że śp.Prezydent L.Kaczyński to pajac i intelektualne dno,szkodnik Polski i konieczne byłoby zawiesić na Jego szyi pętlę wisielca/co pokazały plakaty PO,oraz papierowe torby na zakupy/.Obecnym kpinom z pRezydenta-daleko jeszcze do tej bezwzględnej i bardzo brutalnej walki PO na wszystkich możliwych frontach z umniejszaniem autorytetu byłej już pierwszej Głowy naszego kraju. No i udało się go zniszczyć.Również fizycznie. Mówi się ,że kto mieczem wojuje,ten od miecza ginie.
 • @orlandofurioso
  Spokojnie, spokojnie,
  byle by było w temacie,
  bo jak nie, to wrony
  wyślę na Cię i na Cię...
 • @raven59
  Ałłłłłł... to ja zmykam bo też oberwę za limeryczny offtopic.;);)

  Jeszcze tylko wstawię szampana by się chłodził na 18 czerwca (dziś nie dałam rady przelknąć) i lecę lulu bo chyba jakiegoś wirusa złapałam przeglądając dyrdymały z Czerskiej....

  Pozdrawiam.
 • @Inka
  Tak jest: kto mieczem wojuje od miecza ginie.
  Święte słowa

  pozdrawiam
 • @contessa
  News z przyszłości:

  Bronisław K. były prezydent i b. członek zdelegalizowanej Platformy Obywatelskiej odsiaduje wyrok dożywocia w specjalnie na ten czas wybudowanym więzieniu o zaostrzonym rygorze, ze środków UE podczas naszej prezydencji.

  Do dyspozycji jest betonowe łóżko, koc, kącik higieniczny z wiadrem.
  Chleb i woda zapewnia godne przeżycie.
  Małe okienko pod sufitem dostarcza świeże powietrze tak jak w ruskiej budzie.

  W zamian za dobre sprawowanie Bronisław K. raz w roku może zapolować na przywięziennym orliku na kurczaka (ręcznie).
  Ze skompletowaniem zespołów naganiaczy nie było najmniejszych problemów.
  Jest kilkadziesiąt osób z pierwszych stron byłych mediów i władzy...

  PS
  Jak to mówił klasyk z bulem
  Już niedługo - przyjdą wybory i to wszystko się zmieni...

  Aha
  O czterech wersjach sali więziennej gdzieś pisałem. Jak znajdę, to wkleję.
 • @Kindow
  Ten wariant podoba mi się, nie krępuj się wklejaj - o tych salach może być interesujące...
 • @wszyscy
  No co jest z tymi gwiazdkami - zapominacie oceniać a komentarze walicie jak się patrzy! Co potem będą mówić!
 • @raven59
  Dałem 5 gwiazdek, ale średnio się teraz z tym czuję, bo po raz pierwszy oceniłem tekst bez przeczytania całości. Tak więc mówię od razu: 5 gwiazdek za pomysł na prezent, a resztę przeczytam jesienią.
 • @Mr.White
  Dziękuję, od razu lepiej wygląda a tekst i tak adresowany jest nie dla nas tylko tych, którzy mieszczą się w zakresie objętej odpowiedzialnością opisaną w ustawie.
  Pozdrawiam
 • @raven59
  No, a to Ci koleżeństwo naklikało! Finał Tańca z Gwiazdkami po prostu! Nie ma to, jak upomnieć się o swoje! ;-)))! Laureatowi wszystkiego dobrego, i chyba już dobranoc, jeśli diabeł nie podkusi...
 • @raven59
  Gwiazdki, gwiazdki... no tak...
  Już dałem.
  :)

  Ale wołałbym walić pomiędzy ślipia wilcze, by ktoś inny zobaczył gwiazdki!
 • @raven59
  Betonowa prycza, suchy chleb, woda.
  Betonowa prycza, suchy chleb, woda z cukrem.
  Betonowa prycza, chleb z masłem, woda z cukrem.
  Betonowa prycza z kocem, chleb z masłem, woda z cukrem.

  To było w dyskusji:
  http://harowie.eblog.pl.nowyekran.pl/post/15417,kara-smierci-czy-dozywocie#comment_118369

  PS
  Betonowe prycze istnieją na świecie.
  Normalnym świecie.
 • @Kindow
  betonowe prycze - toż to nie humanitarne ale z drugiej strony czy oni są humanitarni?
 • To zdjęcie powyżej przejdzie do historii współczesenj Polski... Symbliczne zdjęcie ''dokonało się'' A teraz możemy brudzia się
  napić... Tylko na ''Boga...'' przestańcie z tym bulem, bo już od nowego roku szkolnego w słowniku ortograficznym zmienią się zasady pisowni zsłowa ból. Teraz będzie się pisało ''bul'' w ''bulu'' zamiast ból ...
 • @Aleksander
  Jest "ból" i jest "bul" - bul bul bul - czyli bąbelki w skrócie. Ty chyba też zauważyłeś, że Bronku uderza woda sodowa do głowy ? Dlatego w słownik nikt nie będzie ingerował.
  ;);)
  Prawda, jakie aaaarcyproste?
  Pozdrawiam.
 • @raven59
  Mnie 5 gwiazdek kojarzy się raczej z koniakiem albo z hotelem, ale jak tak ładnie prosisz - no to kliknę i ja.
  Pozdrawiam.
 • @Kindow
  "News z przyszłości"

  Dobre ! Zwłaszcza ten kurczak rozbawił mnie do łez.

  Ale tak na poważnie bo sprawa jest poważna... U mnie jest takie przysłowie " Z twoich ust w Boże uszy", więc.... z Twoich ust w Boże uszy i zadośćuczynieniu stanie się zadość. Amen.

  Pozdrawiam.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

ULUBIENI AUTORZY

więcej